Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej
i św. Stanisława Biskupa

Sanktuarium Matki Bożej Dobrotliwej

Klasztor Cystersów

Matka Boża Dobrotliwa
koronowana
19 sierpnia 1984 roku

Diecezja Tarnowska

Obraz MB

Najdawniejsze dzieje Szczyrzyca związane są z grodziskiem na górze Grodzisko. W okresie kultury łużyckiej, na szczycie góry stał gród obron­ny, za czasów pierwszych Pia­stów broniący po­łu­dnio­wej granicy Polski. Pod koniec XIII wieku gród zniszczyli Tatarzy.
Historia opactwa cystersów w Szczyrzycu liczy 750 lat. Jego fundatorem w 1234 roku był wojewoda krakowski Teodor Gryfita. Cystersom z Jędrzejowa ofiarował na Podtatrzu dobra ziemskie, w celu ich skolonizowania. Nie jest znany dokładnie powód, dla którego zakonnicy przenieśli siedzibę opactwa z Ludźmierza do Szczyrzyca. Być może wiązało się to z częstymi napadami Tatarów i zbójców na tych terenach, również na klasztory.
Kult Matki Bożej, charakterystyczny dla cystersów, stał się przyczyną rozpowszechnienia go najpierw w Ludźmierzu, gdzie jego symbolem stała się figurka Matki Boskiej Ludźmierskiej, a następnie w Szczyrzycu, w obrazie Matki Boskiej Szczyrzyckiej. Cystersi ludźmiersko-szczyrzyccy założyli Nowy Targ, zbudowali obronny zamek w Szaflarach, zamienili dzikie tereny w uprawne pola, hodowali bydło, uregulowali biegi rzek, budowali mosty, a ponadto kształcili młodzież w rzemiośle, zwłaszcza związanym z rolnictwem. W okresie zaborów cystersi ze Szczyrzyca utracili ziemię, zakazane było przyjmowanie do nowicjatu, ale pozwolono im założyć elementarną czteroklasową szkołę dla dzieci wiejskich. Jej wychowankiem był Władysław Orkan. Podczas okupacji hitlerowskiej w opactwie znalazło schronienie wielu uchodźców z różnych zakątków Polski, prowadzono tajne nauczanie, które w 1945 roku przekształcone zostało w Prywatne Gimnazjum oo. Cystersów w Szczyrzycu, zamknięte przez władze w roku 1955. Po przemianach ustrojowych w Polsce cystersi odkupili część ziemi, zamierzając kontynuować tradycje agrarne zakonu. Za szczególne męstwo w czasie II wojny światowej opactwo szczyrzyckie zostało odznaczone Krzyżem Virtuti Militari.
Kościół w Szczyrzycu jest najmniejszą opacką świątynią klasztorną w Polsce. Obecny budynek klasztorny wzniesiono w XVII wieku. Liczne detale architektoniczne gotyckie, gotycko-renesansowe i renesansowe potwierdzają jego przeszłość. Wirydarz z czterech stron otoczony jest krużgankami. Na krużgankach parteru umieszczono sporą galerię obrazów. Znajduje się tam m.in. "Ostatnia Wieczerza" z drugiej połowy XVI wieku, pieta ze szkoły hiszpańskiej z XVI wieku, "Ukrzyżowanie" ze św. Marią Magdaleną z XVII wieku. Wśród rzeźb wyróżnia się „Chrystus Ukrzyżowany" – rzeźba gotycka z 1440 roku.
Na krużganku piętra umieszczono barokową rzeźbę z XVII–XVIII wieku przedstawiającą postać Chrystusa Ukrzyżowanego. Cennym dziełem jest obraz przypisywany Stanisławowi Strzelnikowi „Chrystus Frasobliwy z Matką Boską, św. Janem Chrzcicielem i św. Andrzejem Apostołem"
Obraz Matki Bożej Dobrotliwej, nawiązujący stylem do sztuki ma­nie­ry­zmu i baroku, został namalowany farbą temperową na de­sce lipowej o wymiarach 93 × 131 cm. Pochodzi praw­do­podobnie z Włoch i jest dziełem nieznanego artysty. Przed­sta­wia siedzącą na tronie Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ramieniu. Matka Boża jest okryta ciemno­zie­lonym pła­szczem ozdobionym złotą wypustką. Spod płasz­cza widać sukienkę w kolorze lilaróż, a tak­że sznury korali i pereł wokół szyi. Malowidło jest przy­kryte złoconymi, kutymi w ornamentacje roślinne su­kienkami, któ­re zdobią postacie Maryi i Jezusa.
Ozdobiono go licznymi wotami i kosz­tow­ny­mi darami, któ­re po rozbiorach zostały zagrabione przez Austriaków.
Kult Dobrotliwej Matki Bo­żej Szczyrzyckiej rozsze­rzył się znacz­nie po II woj­nie światowej. W czasie dru­giej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II poświę­cił korony dla Maryi i Je­zu­sa, ufun­do­wa­ne przez opata szczy­rzyc­kie­go.

Szczyrzyc_nowe_25.jpg
Szczyrzyc_nowe_28.jpg
Szczyrzyc_nowe_29.jpg
Szczyrzyc_nowe_01.jpg
Szczyrzyc_nowe_02.jpg
Szczyzyc_3.jpg
Szczyrzyc_nowe_08.jpg
Szczyrzyc_nowe_16.jpg
Szczyrzyc_nowe_12.jpg
Szczyrzyc_nowe_04.jpg
Szczyrzyc_nowe_26.jpg
Szczyrzyc_nowe_03.jpg
Szczyrzyc_nowe_19.jpg
Szczyrzyc_nowe_18.jpg
Szczyrzyc_nowe_27.jpg